Tập huấn phòng cháy chữa cháy cho CBCNV VKX – năm 2016

Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27.2001.QH 10  ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy  số 40.2013.QH 13 ngày 22 tháng 11 năm 2013 và Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27.2001.QH 10; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40.2013.QH 13 ngày 02/07/2016 tại Hà Nội, Công ty TNHH VKX đã phối hợp với Phòng CS PC&CC Hoàng  Mai tổ chức lớp Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và diễn tập phương án PCCC cho đội PCCC cơ sở của công ty và các CBCNV có thời gian bắt đầu làm việc cho công ty từ  tháng 1/2015 đến nay.

Lớp tập huấn được Trung úy Nguyễn Minh Tân – Giảng viên Đại học PCCC và Trung úy Đặng Sơn Tùng Phó đội trưởng đội HDKT AT PCCC, Phòng CS PCCC Số 8 tham gia giảng dạy nhằm mục đích bổ sung trang bị kiến thức về các tình huống phát sinh cháy nổ,  phương pháp phòng và chữa cháy,  tính năng tác dụng của một số phương tiện chữa cháy, kỹ năng thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy và thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Qua kiểm tra đánh giá của Phòng CSPC&CC Hoàng Mai, lớp tập huấn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo yêu cầu.

Với kết quả đạt được trong tập huấncùng với sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo công ty hy vọng rằng lực lượng PCCC cở sở của Công ty và toàn thể CBCNV sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng cho sự an toàn và phát triển bền vững của Công ty TNHH VKX.