CƠ CẤU TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

BoD_CxO

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

  • Trung tâm Công nghệ
  • Trung tâm Sản xuất
  • Ban Kiểm soát nội bộ/QA
  • Phòng Kinh doanh
  • Phòng Kế toán
  • Phòng Hành chính