THÔNG ĐIỆP

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI – SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN!

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức ban giám đốc, cơ cấu phòng ban trong công ty

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Sản xuất – Nghiên cứu & Phát triển – Kinh doanh giải pháp & sản phẩm

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Công ty VKX được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 893/GP của Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư